انجام خدماتی نظیر:
تصویر OCT از شبکیه و عصب بینایی

  • آنژیوگرافی از عروق شبکیه
  • ایندوسیانوگرافی
  • فندوس فتوگرافی (عکس رنگی شبکیه)