در داخل بیمارستان بخش عینک سازی با فریم های مختلف راه اندازی شده تا در صورت نیاز و تمایل شما عینک های خودتان را تهیه کنید.