درمانگاه دوم بیمارستان چشم پزشکی رازی

در تمامی درمانگاه های بیمارستان چشم رازی خدمات اپتومتری و تعیین شماره چشم انجام می شود.

درمانگاه دوم واقع در طبقه سوم ساختمان باستان میباشد.

لازم به ذکر است تمامی معاینات توسط پزشکان متخصص و حاذق انجام میگیرد.