دکتر مژگان نوروزی

متخصص چشم پزشکی

دکتر مژگان نوروزی متخصص چشم پزشکی پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران و
تخصص چشم پزشكی از دانشگاه علوم پزشكی تهران، با سابقه چندین ساله در اعمال جراحی و اصلاح مشکلات بینایی ......

تخصصمتخصص چشم پزشکی
سابقه فعالیت15 سال
روز های حضورشنبه، دوشنبه، چهار شنبه
ساعت های حضور8:00 ~ 16:00

Related projects