دکتر محمد ناصر هاشمیان

قرنیه و سگمان قدامی

دکتر **** متخصص **** از دانشگاه ***** و
تخصص ***** از دانشگاه ****، با سابقه چندین ساله در اعمال جراحی و اصلاح مشکلات بینایی ......

تخصصمتخصص *****
سابقه فعالیت **** سال
روز های حضور*********
ساعت های حضور**** ~ *****

Related projects