دکتر ضیاالدین طباطبایی محمدی

اوربیت و اکولوپلاستی

دکترای پزشکی از دانشگاه ****

دوره تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه ****

 

تخصصمتخصص ****
سابقه فعالیت **** سال
روز های حضور*********
ساعت های حضور**** ~ *****

Related projects