دکتر سیدابوالقاسم آقانژاد

اوربیت و اکولوپلاستی

  • دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • دوره تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فلوشیپ استرابیسم و اکولوپلاستی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مسئول درمانگاه- معاونت فنی در اداره بهداری نیروی دریایی ارتش
تخصصمتخصص اوربیت و اکولوپلاستی
سابقه فعالیت **** سال
روز های حضور*********
ساعت های حضور**** ~ *****

Related projects