دکتر داریوش عمیدی راد

ويتره ورتين / ليزر

دکترای پزشکی از دانشگاه ****

دوره تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه ****

 

تخصصمتخصص ****
سابقه فعالیت **** سال
روز های حضور*********
ساعت های حضور**** ~ *****

Related projects