واحد ترخیص و صندوق

واقع در راهروی مرکزی طبقه اول می باشد و انجام خدمات ترخیص بیمار ، ارائه صورت حساب بیماران و محاسبه هزینه های بستری  و  همچنین هزینه های بیماران سرپایی و کلینیک  براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، توسط این واحد از ساعت 7:30 انجام می شود.

لیست هزینه ها و تعرفه های درمانی مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، در واحد پذیرش و ترخیص موجود می باشد.

راهنمای ترخیص برای بیماران بستری:

پس از انجام عمل و اقدامات درمانی  لازم، در صورت داشتن هوشیاری و بهبودی نسبی، روند تسویه حساب مالی بیمار به شرح زیر انجام می شود:

گامفعالیتمسئولمکان
اولکنترل و تکمیل پرونده و مستندات ، ثبت خدمات در سیستمپرستار/منشی بخشبخش بستری
دومانتقال پرونده بیمار به واحد ترخیصخدمات--------
سومکنترل اسناد هزینه ای و ثبت آنها در سیستممتصدی ترخیصطبقه اول
چهارماطلاع رسانی به بیمار یا همراه بیمار جهت مراجعه به صندوقپرستارطبقه اول
پنجممراجعه به صندوق جهت تسویه حساب  و دریافت برگه ترخیصهمراه بیمارطبقه اول
ششمکنترل برگه ترخیص بیمارپرستاربخش بستری
هفتمارائه برگه ترخیص به انتظامات درب خروجیهمراه بیماردرب خروجی

نکات ضروری هنگام ترخیص:

  1. در هنگام ترخیص پمفلت و برگه آموزشی به شما تحویل میگردد، لطفا آنها را مطالعه فرمائید. (زمان و مکان مراجعه بعدی جهت ویزیت در برگه آموزش میباشد)
  2. در مراقبت مستمر خود بعد از ترک مرکز مشارکت داشته و اطلاعات کافی از انجام مراقبت در منزل را کسب نمائید.
  3. اگر پس از ترخیص در منزل در مورد مصرف داروهای خود مشکل داشتید، به پزشک خود اطلاع دهید.