رسالت

بیانیه ماموریت/رسالت بیمارستان چشم پزشکی رازی​

سیاست کلی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی رازی

  • اجرای سیاست های سازمانهای بالادستی از قبیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران و ...
  • ارائه خدمات با کیفیت و ایمن بدون تحمیل هزینه اضافی به بیمار
  • ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و تشخیصی از طریق پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
  • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منطبق بر به روزترین روش های علمی
  • توسعه ساختاری و فیزیکی بیمارستان منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت
  • ارائه خدمات آموزشی به پزشکان و کارکنان مبتنی بر شواهد علمی و پژوهشی
  • افزایش درآمد و کاهش هزینه ها با توجه به اصول ایمنی و کیفیت
  • استخدام و نگهداشت نیروهای کارآمد و شایسته
صفحه اصلی