ارزیابی شبکیه با استفاده از OCT

با کمک این دستگاه می­توان به بررسی لایه­ های شبکیه و نیز مشیمیه پرداخت.

وضوح تصاویر به دست آمده در صورت همکاری مطلوب بیمار و شفاف بودن محیط­های درونی چشم از کیفیت بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. در این بیمارستان، آخرین فناوری تصویربرداری آنژیوگرافی و OCT به صورت هم­زمان نیز وجود دارد.