پنتاکم

دستگاهی است که برای بررسی سطح قدامی و خلفی قرنیه جهت انجام کلیه عملهای اصلاح عیوب انکساری و پیوند قرنیه و بررسی قوز قرنیه (کراتوکونوس) از آن استفاده می شود.