میدان بینایی پریمتری

پریمتری:

آزمون میدان بینایی :آزمونی‌است که می‌تواند اختلال در بینایی مرکزی و محیطی که ممکن است در شرایط مختلف پزشکی مانند افزایش فشار چشم(گلوکوم)، سکته مغزی، تومورهای مغزی یا جهت بررسی عملکرد عصب بینایی انجام شود.

وقتی برای آزمون از دستگاه‌های کامپیوتری استفاده شود٬ تشخیص دقیق و قابل اعتماد خواهد بود. آزمون میدان بینایی توسط دستگاهی بنام پریمتر یا نیمکره‌ای که در آن نقطه‌های نور بر روی یک صفحه سفید برق می‌زنند٬ اندازه گیری می‌شود