فوندوس توپوگرافی

با کمک این دستگاه میتوان مشکلات شبکیه و ته چشم را بررسی و مشاهده نمود.