توپوگرافی (سیریوس-پیرامیس)

توپوگرافی سیریوس پیشرفته ترین عکس از تمام زوایای قرنیه جهت انجام کلیه عملهای اصلاح عیوب انکساری و پیوند قرنیه و بررسی قوز قرنیه (کراتوکونوس) میباشد.