اندازه گیری میزان انحراف چشم

جهت تشخیص استرابیسم و تنبلی چشم