برنامه هفتگی درمانگاه ها

تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)روزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
شبکیهدکتر ناصح محمدیشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر ناصح محمدیشنبه8:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی شنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی شنبه8:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر داریوش عمیدی رادشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر وحید عبدالرحیمیشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
قرنیهدکتر محمدرضا فلاحشنبه13-15درمانگاه باستان
قرنیهدکتر علیرضا فروتنشنبه13-15درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر علیرضا کشتکارجعفریشنبه15-17درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنشنبه8:30-12:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر عبدالرضا مناف زادهشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر عبدالرضا مناف زادهشنبه8:30-12:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنشنبه13-15درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنشنبه15-17درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنشنبه17-19درمانگاه باستان
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی یکشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی یکشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر ناصح محمدییکشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر داریوش عمیدی رادیکشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر حبیب دژاگاهیکشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر حبیب دژاگاهیکشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر وحید عبدالرحیمییکشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
گلوکومدکتر امینییکشنبه13-15درمانگاه باستان
شبکیهدکتر علیرضا لاشئییکشنبه15-17درمانگاه باستان
شبکیهدکتر علیرضا لاشئییکشنبه17-19درمانگاه باستان
قرنیهدکتر محمدناصر هاشمیانیکشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
قرنیهدکتر رضا ترابییکشنبه13-15درمانگاه باستان
قرنیهدکتر رضا زارعییکشنبه13-15درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر خلیل حمزه دوستیکشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر ابوالقاسم آقانژادیکشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر ارسلان مهدی پوریکشنبه13-15درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر بهزاد قادرییکشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر کریمی مجدیکشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر خسرو جوادییکشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر خسرو جوادییکشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر فرج زادهیکشنبه15-17درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنیکشنبه13-15درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنیکشنبه15-17درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنیکشنبه17-19درمانگاه باستان
شبکیهدکتر وحید عبدالرحیمیدوشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر شهرام مدنیدوشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر داوود وکیلیدوشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر داوود وکیلیدوشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی دوشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی دوشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
قرنیهدکتر محمدعلی زارع مهرجردیدوشنبه13-15درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر علیرضا کشتکارجعفریدوشنبه15-17درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر ابوالقاسم آقانژاددوشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
قرنیهدکتر رضا ترابیدوشنبه15-17درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر علیرضا کشتکارجعفریدوشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر علیرضا کشتکارجعفریدوشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
ترمیمیدکتر فریده رکنیاندوشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
ترمیمیدکتر ارسلان مهدی پوردوشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتندوشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتندوشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتندوشنبه13-15درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتندوشنبه15-17درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتندوشنبه17-19درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر فرهاد سپنجدوشنبه17-19درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدمسعود پناهیدوشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی سه شنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی سه شنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر ناصح محمدیسه شنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
قرنیهدکتر علیرضا مکیسه شنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر خلیل حمزه دوستسه شنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
ترمیمیدکتر ضیا طباطباییسه شنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنسه شنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنسه شنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر کوچک زادهسه شنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر جمال الدین نجفیانسه شنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر حبیب دژاگاهسه شنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
قرنیهدکتر محمدناصر هاشمیانسه شنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر وحید عبدالرحیمیسه شنبه13-15درمانگاه باستان
شبکیهدکتر علیرضا لاشئیسه شنبه15-17درمانگاه باستان
شبکیهدکتر علیرضا لاشئیسه شنبه17-19درمانگاه باستان
قرنیهدکتر علیرضا فروتنسه شنبه13-15درمانگاه باستان
شبکیهدکتر علیرضا مجیدیچهارشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
قرنیهدکتر علیرضا مکیچهارشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنچهارشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنچهارشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر علیرضا کشتکارجعفریچهارشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر علیرضا کشتکارجعفریچهارشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر داریوش عمیدی رادچهارشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر داریوش عمیدی رادچهارشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی چهارشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی چهارشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
قرنیهدکتر علیمردانیچهارشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
ترمیمیدکتر ابوالقاسم آقانژادچهارشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر عبدالنبی حبیب زادهچهارشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر عبدالنبی حبیب زادهچهارشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر وحید عبدالرحیمیچهارشنبه13-15درمانگاه باستان
قرنیهدکتر محمدرضا فلاحچهارشنبهدرمانگاه باستان
قرنیهدکتر رضا ترابیچهارشنبهدرمانگاه باستان
اطفال/استرابیسمدکتر علیرضا کشتکارجعفریچهارشنبه15-17درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنچهارشنبه13-15درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنچهارشنبه15-17درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنچهارشنبه17-19درمانگاه باستان
شبکیهدکتر علیرضا لاشئیپنجشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر علیرضا لاشئیپنجشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر وحید عبدالرحیمیپنجشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر وحید عبدالرحیمیپنجشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
قرنیهدکتر محمدرضا فلاحپنجشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
قرنیهدکتر منصور مظفریپنجشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنپنجشنبه8:30-10:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنپنجشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر صادقیپنجشنبه10:30-12:30درمانگاه باستان
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی پنجشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر محمد ابراهیمی پنجشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر حبیب دژاگاهپنجشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
شبکیهدکتر حبیب دژاگاهپنجشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر کریمی مجدپنجشنبه8:30-10:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر کریمی مجدپنجشنبه10:30-12:30درمانگاه همکف
چشم پزشکی عمومیدکتر کریمی مجدپنجشنبه13-15درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنپنجشنبه13-15درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنپنجشنبه15-17درمانگاه باستان
چشم پزشکی عمومیدکتر محمدرضا فروتنپنجشنبه17-19درمانگاه باستان
قرنیهدکتر رضا ترابیپنجشنبه13-15درمانگاه باستان
قرنیهدکتر منصور مظفریپنجشنبه13-15درمانگاه باستان