ترخیص

واحد ترخیص و صندوق

واقع در راهروی مرکزی طبقه اول می باشد و انجام خدمات ترخیص بیمار ، ارائه صورت حساب بیماران و محاسبه هزینه های بستری  و  همچنین هزینه های بیماران سرپایی و کلینیک  براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، توسط این واحد از ساعت 7:30 انجام می شود.

لیست هزینه ها و تعرفه های درمانی مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، در واحد پذیرش و ترخیص موجود می باشد.

راهنمای ترخیص برای بیماران بستری:

پس از انجام عمل و اقدامات درمانی  لازم ، در صورت داشتن هوشیاری و بهبودی نسبی ،  روند تسویه حساب مالی بیمار به شرح زیر انجام می شود :

گام فعالیت مسئول مکان
اول کنترل و تکمیل پرونده و مستندات ، ثبت خدمات در سیستم پرستار/منشی بخش بخش بستری
دوم انتقال پرونده بیمار به واحد ترخیص خدمات --------
سوم کنترل اسناد هزینه ای و ثبت آنها در سیستم متصدی ترخیص طبقه اول
چهارم اطلاع رسانی به بیمار یا همراه بیمار جهت مراجعه به صندوق پرستار طبقه اول
پنجم مراجعه به صندوق جهت تسویه حساب  و دریافت برگه ترخیص همراه بیمار طبقه اول
ششم کنترل برگه ترخیص بیمار پرستار بخش بستری
هفتم ارائه برگه ترخیص به انتظامات درب خروجی همراه بیمار درب خروجی