بیانیه ماموریت / رسالت بیمارستان چشم پزشکی رازی

سیاست کلی بیمارستان

  • اجرای سیاست های سازمانهای بالادستی از قبیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران و .......

  • ارائه خدمات با کیفیت و ایمن بدون تحمیل هزینه اضافی به بیمار

  • ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و تشخیصی از طریق پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

  • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منطبق بر به روزترین روش های علمی

  • توسعه ساختاری و فیزیکی بیمارستان منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت

  • ارائه خدمات آموزشی به پزشکان و کارکنان مبتنی بر شواهد علمی و پژوهشی

  • افزایش درآمد و کاهش هزینه ها با توجه به اصول ایمنی و کیفیت

  • استخدام و نگهداشت نیروهای کارآمد و شایسته