دکتر علیرضا لاشئیی

دوره پزشکی عمومی  1353-1360   دانشگاه تهران

دوره چشم پزشکی 1363-1367     دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فلوشیپ رتین 1370-1371   دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت آموزشی بیمارستان فارابی (دهه هفتاد)

معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی (دهه هشتاد)

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران 1382-1395

رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395 تاکنون