دکتر سید داوود وکیلی

پزشکی عمومی در دانشگاه تهران- متخصص چشم پزشکی از بیمارستان فارابی

فلوشیپ ویتره و رتین – بیمارستان فارابی

شرکت در کنگره های سالیانه چشم پزشکی و فعالیت در بیمارستان فارابی