دکتر رضا زارعی

سوابق تحصیلی

  • پزشک عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • متخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان فارابی
  • فلوی قرنیه دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان فارابی
  • فلوی گلوکوم از UCLA آمریکا
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران شاغل در بیمارستان فارابی
  • گذراندن دوره استادیاری ، دانشیاری و استادی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی / سایر موارد :

  • چهار سال مسئول بخش اورژانس بیمارستان فارابی
  • معاونت آموزش و پژوهش بخش گلوکوم در سالهای متمادی
  • بیش از 50 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی