دکتر رضا ترابی

سوابق تحصیلی : پزشک عمومی به مدت هشت سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

متخصص چشم پزشکی  4 سال  چشم پزشکی در بیمارستان فارابی

سوابق علمی آموزشی:

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طی دوره تکمیلی شبکیه در بیمارستان لبافی نژاد

دوره تکمیلی قرنیه و سگمان قدامی در بیمارستان لبافی نژاد

مسئول سرویس گلوکوم بیمارستان امام حسین

مسئول آموزش دستیاران با دستگاه سیمولاتور (شبیه ساز) در بیمارستان لبافی نژاد و بیمارستان طرفه