دکتر محمد ناصر هاشمیان

سوابق تحصیلی :

  • پزشک عمومی از دانشگاه شیراز 1360
  • تخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1369
  • فلوشیپ قرنیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیمارستان فارابی 1373

سوابق علمی – آموزشی (دوره ها / گواهینامه ها)

  •  استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1392
  • رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی از سال 1397
  • معاونت پژوهشی و عضو شورای پژوهشی بیمارستان فارابی از سال 1382

سوابق اجرایی / سایر موارد

  • عضو هیئت تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی
  • معاون پژوهشی بخش قرنیه بیمارستان فارابی
  • رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی
  • عضو هئیت بورد چشم پزشکی در سال 1398