دکتر مهدی حسینی تهرانی

فارغ التحصيل رشته پزشكي عمومي از دانشگاه اصفهان

متخصص چشم پزشكي  دانشگاه تهران با رتبه اول

شروع فعالیت بعنوان استاديار دپارتمان چشم پزشكي تهران و رسیدن به مرحله استاد تمام

موسس بخش قرنيه گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بيمارستان فارابي