نحوه صحیح استفاده از قطره های چشمی

۱ دستان خود را به طور کامل با آب و صابون بشویید.

۲- سر خود را به عقب خم کنید.

۳- بطری را مابین انگشت شست و سبابه نگه دارید. قطره چکان را نزدیک پلک‌اما به نحوی که با آن هیچ گونه تماسی نداشته باشد بگیرید.

۴- با انگشت سبابه دست دیگر خود پلک‌پایین چشم را به سمت پایین بکشید تا حفره ای ایجاد شود.

۵- تعداد قطره تجویز شده را درون حفره به دست آمده بریزید. البته بدون تماس نوک قطره با چشم یا پلک یا مژه

۶- چشم خود را به مدت ۳۰ ثانیه ببندید و نقطه ای را که پلک به بینی وصل می شود، برای جلوگیری از جذب سیستمیک دارو و ورود آن به بینی فشار دهید.

۷- بعد از باز کردن چشم‌ها اشک ‌یا قطره جذب نشده را با دستمال کاغذی تمیز از گونه یا اطراف چشم پاک‌ کنید.

۸- در صورتی که پزشک شما بیش از بک نوع قطره را هم زمان تجویز کند استفاده از آن ها باید با فاصله زمانی ۵ دقیقه انجام‌ شود.

۹- دست های خود را مجددا بشویید.

بیمارستان چشم پزشکی رازی آماده شنیدن نظرات و مشکلات خود در خصوص